1. Εισαγωγή

1.1. O ιστότοπος porfirisautosport.com είναι η ιστοσελίδα παρουσίας της εταιρίας με την επωνυμία PORFIRIS AUTOSPORT, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης αυτοκινήτων και εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Παράδρομος Εγνατίας, Ωραιόκαστρο, Βιομηχανική Περιοχή.

1.2. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση porfirisautosport.com. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και περιηγείται στην ιστοσελίδα (στο εξής καλούμενος για συντομία Eπισκέπτης ή Xρήστης ή Πελάτης) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή.

 

  1. Γενικοί όροι

2.1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Χρήστη του ιστότοπου (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του ιστότοπου, καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει την υποχρέωση να διαβάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους που βρίσκονται σε ισχύ.

2.2. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Χρήστη του ιστότοπου να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του. Ο Επισκέπτης/Χρήστης του ιστότοπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο.

 

  1. Παρεχόμενες πληροφορίες

3.1. Η Εταιρία, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου που περιέχονται στον ιστότοπο να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και αξιοπιστία. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρίας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον Επισκέπτη/Χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου.

3.2. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση της Εταιρίας, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί ρητά στους παρόντες όρους χρήσης.

3.3. Η χρήση του ιστότοπου porfirisautosport.com και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Επομένως η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα.

3.4. Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του ιστότοπου porfirisautosport.com δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρίας.

3.5. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά, ορθογραφικά ή άλλα σφάλματα που οφείλονται σε προφανή αβλεψία των συντακτών.

 

  1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

4.1. Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου porfirisautosport.com, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της Εταιρίας. Συνεπώς, η χρήση των περιεχομένων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται να αντιγραφούν, να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

  1. Υποχρεώσεις χρήστη

5.1. Ο Επισκέπτης/Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστότοπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

5.2. Ο Επισκέπτης/Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση της διασταύρωσης των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο και αποδέχεται ότι η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ανακρίβειας, αναλήθειας, αναξιοπιστίας και μη εγκυρότητας αυτών.

5.3. Η πλοήγηση και παραμονή στην Ιστοσελίδα, η αρχειοθέτηση/ καταλογογράφηση αυτής συνιστά έμπρακτη αποδοχή των με την παρούσα περιγραφόμενων όρων χρήσης.

5.4. Οι Επισκέπτες/Χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη/χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Η επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την επίσκεψη/χρήση του από τρίτους. Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρία ή/και την Ιστοσελίδα από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

 

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

6.1. Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την χρήση της ιστοσελίδας porfirisautosport.com θα διέπονται και θα επιλύονται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο.

6.2. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Επισκέπτη/Χρήστη και της Εταιρίας αναφορικά με την χρήση της ιστοσελίδας, τις παρεχόμενες μέσω αυτής πληροφορίες, καθώς και τις προσφερόμενες εν γένει μέσω αυτής υπηρεσίες, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

  1. Λοιποί όροι

7.1. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο ή θεωρηθεί άκυρη με δικαστική απόφαση, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

7.2. Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους της Εταιρίας δεν συνιστά σε καμία περίπτωση και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.

 

  1. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει ο ιστότοπος

Κάθε Επισκέπτης/Χρήστης που εισέρχεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεται και συναινεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Policy) που είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο porfirisautosport.com, καθώς επίσης και με όλους τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.